Popis oboru L

Katedra technologie staveb připravila nový obor bakalářského studia právě pro Vás

PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB (L)

 

Studijní program: Stavební inženýrství

Bakalářský studijní obor: Příprava, reaLizace a provoz staveb (PRPS), č. 3607T045

 

Bakalářské studium oboru L bude otevřeno od šk. r. 2009/10

 

Cílem bakalářského studia je připravit studenty pro život zejména ve stavební praxi, tj. poskytnout jim důkladnější znalosti v oblasti technologie staveb, přípravy a řízení realizace a provozu staveb (projektového managementu a facility managementu) a seznámit studenty s oborem řízení provozu budov a staveb.

Základem studijního oboru je čtyřsemestrální společné studium studijního programu "Stavební inženýrství", které je věnováno získání teoretických základů v oblasti přírodních věd, výpočetní techniky a stavebních konstrukcí. V následujících čtyřech semestrech je studium zaměřeno zejména na získání detailních znalostí nových stavebních technologií, výrobních metod a metod přípravy a řízení projektů využitelných při zpracování studie proveditelnosti, přes předvýrobní a výrobní přípravu až po operativní řízení realizace staveb a na řízení provozu a správy budov. Studenti získají potřebné znalosti ze stavební praxe a v rámci cvičení, řízené praxe a exkurzí získají potřebné praktické návyky potřebné pro stavební praxi.

Dalšími významnými oblastmi, na kterou je studium soustředěno, je komplexní management kvality ve stavebnictví (seznámí se s hlavními problémy stavební praxe, z realizace staveb i s vadami projektů), bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci a užívání staveb, vliv stavební činnosti na životní prostředí, komplexní pohled na procesy správy majetku a procesy a systémy ovlivňující pohodu prostředí v budově. Studium nabízí též řadu volitelných předmětů, v nichž si mohou studenti rozšířit znalosti ve zvoleném užším oboru jako přípravu pro praxi či pokračování studia na magisterské úrovni.

Absolventi bakalářského studia oboru se mohou v praxi uplatnit zejména ve státní správě ? na stavebních úřadech a v projektových, investorských a dodavatelských organizacích, v útvarech zabývajících se přípravou a řízením realizace projektů a v organizacích zabývajících se provozem a správou budov. Získané vědomosti mohou dobře uplatnit i při praktické realizaci a provozování staveb, např. ve funkci stavbyvedoucích, projektových manažerů či facility manažerů.

 


 

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?